หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

admin bsm
2019-08-21 11:12:19


       วันที่ 20 สิงหาคม 2562    คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561  โดย ผศ ดร.ชารวี บุตรบำรุง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองคณบดี  คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา ความคุ้นเคย  และผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา วัชระรังษี  คณะกรรมการการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะดังกล่าว  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724) คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

      ในการตรวจประเมินครั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และมุ่งสู่ความเป็นเอตทัคคะของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และนำผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562   ซึ่งผลการตรวจประเมินครั้งนี้อยู่ในระดับดี เป็นไปตามการประเมินตนเองของคณะ