ติดต่อเรา


แขนงการจัดการธุรกิจบริการ
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิสิษฐ์พจนจารุวิทย์www.teacher.ssru.ac.th/pisit_po/pisit.te@ssru.ac.th
2อาจารย์
สุรางคนาพิพัฒน์โชคไชโยwww.teacher.ssru.ac.th/surangkana_pi/surangkana.pi@ssru.ac.th
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยธรรมเสน่ห์www.teacher.ssru.ac.th/sittichai_th/sittichai.th@ssru.ac.th
4อาจารย์
มนันยามีนครwww.teacher.ssru.ac.th/mananya_me/mananya.me@ssru.ac.th
5อาจารย์ดร.ปรมัตถ์ชุติมันต์www.teacher.ssru.ac.th/poramatdha_ch/poramatdha.ch@ssru.ac.th